Loading

Algemene voorwaarden

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Hengst Media (hierna te noemen “Hengst Media”), een onderneming met adres Neptunus, 42, Aalten. Hengst Media is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76743993.

DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de navolgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld:

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden als hierna vermeld.
Aw: Auteurswet.
Beelddrager: De drager waarop een Fotografisch Werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, polaroid, CD-rom, DVD of USB-stick.
Bedrijf: de wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
BW: het Burgerlijk Wetboek.
Consument: de wederpartij niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
Opdracht: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Hengst Media voor of ten behoeve van de Wederpartij verricht.
Dienstverlening op afstand: een overeenkomst die tussen Hengst Media en de Wederpartij wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Fotografisch Werk: Een fotografisch werk, zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met de bedoelde Fotografisch Werk op één lijn kunnen worden gesteld.
Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Hengst Media en de Wederpartij.
Wederpartij: de partij die deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van een Dienst. De Wederpartij kan zowel een Bedrijf als een Consument zijn.

Tenzij de Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen, geldt bij de interpretatie van de Algemene Voorwaarden dat het enkelvoud wordt geacht mede het meervoud te omvatten en vice versa en een verwijzing naar een mannelijke vorm wordt mede geacht te omvatten een verwijzing naar een vrouwelijke vorm en vice versa.

TOEPASSELIJKHEID
 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en Overeenkomst gesloten tussen Hengst Media en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Hengst Media, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen partijen.
OFFERTES
 1. Alle offertes waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod en kan steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Offertes kunnen door Hengst Media tevens binnen zeven dagen na ontvangst van aanvaarding schriftelijk worden herroepen, in welk geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen.
 2. Alle offertes van Hengst Media zijn 14 dagen geldig, tenzij anders vermeld.
 3. Hengst Media kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Wederpartij op basis van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is Hengst Media daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Hengst Media anders aangeeft.
TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
 1. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van Hengst Media.
 2. Offertes kunnen uitsluitend schriftelijk worden aanvaard (daaronder ook begrepen langs elektronische weg). Hengst Media is niettemin gerechtigd een mondelinge aanvaarding te accepteren alsof deze schriftelijk zou zijn gedaan.
 3. Op het moment dat een opdrachtbevestiging is getekend door zowel de Wederpartij als Hengst Media, komt een Overeenkomst tussen partijen tot stand, dan wel op het moment dat Hengst Media feitelijk begint met de uitvoering.
 4. De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.
UITVOERING OVEREENKOMST
 1. De Overeenkomst wordt door Hengst Media naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitgevoerd. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Hengst Media bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Opdracht wordt uitgevoegd. Hengst Media is gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Hengst Media is gerechtigd de Overeenkomst in fasen uit te voeren. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Hengst Media het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is Hengst Media niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.
WIJZIGINGEN EN MEERWERK
 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen stelt Hengst Media de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot wijziging van de Overeenkomst.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd/aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Hengst Media zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk inlichten.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, licht Hengst Media de Wederpartij hierover van te voren in.
 4. Indien een vast tarief of vaste prijs is overeengekomen, zal Hengst Media daarbij aangeven in hoeverre de wijziging/aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op het tarief/de prijs. Hierbij zal Hengst Media proberen te trachten – voorzover mogelijk – vooraf een prijsopgave doen.
 5. Hengst Media zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging/aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Hengst Media kunnen worden toegerekend.
 6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen partijen zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
VERPLICHTINGEN WEDERPARTIJ
 1. De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, instructies en/of materialen waarvan Hengst Media aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn.
 2. Hengst Media is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Hengst Media is uit gegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Hengst Media kenbaar behoorde te zijn.
 3. Indien de door de Wederpartij verstrekte materialen zijn beschermd door het intellectuele eigendom, garandeert de Wederpartij hij beschikt over de vereiste licenties.
 4. De Wederpartij dient zich te onthouden van gedragingen welke het voor Hengst Media onmogelijk maakt de Opdracht naar behoren uit te voeren.
 5. Indien de Wederpartij niet aan zijn verplichtingen, zoals opgenomen in dit artikel, heeft voldaan, heeft Hengst Media het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke prijs of tarieven aan de Wederpartij in rekening te brengen.
PROEVEN
 1. De Wederpartij is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van Hengst Media ontvangen modellen, prototypes of proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan van Hengst Media terug te zenden.
 2. Goedkeuring van de proeven door de Wederpartij geldt als erkenning dat van Hengst Media de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
 3. Hengst Media is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten of gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de Wederpartij goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
 4. Een op verzoek van de Wederpartij vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proef in de prijs zijn inbegrepen.
HERZIENING
 1. Na levering van de Dienst komt aan de Wederpartij het recht toe op twee herzieningen van de Dienst zonder dat de Wederpartij een aanvullende vergoeding verschuldigd is, tenzij expliciet anders overeengekomen. Na levering van de Dienst komt aan de Wederpartij het recht toe op twee herzieningen van de Dienst zonder dat de Wederpartij een aanvullende vergoeding verschuldigd is, tenzij expliciet anders overeengekomen.
 2. Meer herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht tegen het geldende tarief van Hengst Media.
PRIJZEN
 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door Hengst Media aangegeven prijzen en tarieven altijd exclusief BTW.
 2. De prijzen en tarieven zijn inclusief verzend-, reis-, verblijf- en andere onkosten, tenzij anders overeengekomen.
 3. Indien niet uitdrukkelijk een tarief is overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke tarieven van Hengst Media.
 4. Van alle bijkomende kosten zal Hengst Media tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten aan de Wederpartij door kunnen worden berekend.
 5. Indien Hengst Media bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs of vast tarief overeenkomt, is Hengst Media gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.
 6. In het geval Hengst Media voornemens is de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 7. Indien de verhoging van de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
 • a. de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Hengst Media rustende verplichting ingevolge de wet;
 • b. de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, belastingen, productiekosten, valutawisselkoersen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
 • c. Hengst Media alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren; of
 • d. bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
BETALING
 1. Betaling geschiedt door middel van overmaking op een door Hengst Media aangewezen bankrekening, tenzij anders overeengekomen.
 2. Hengst Media zal voor het door de Wederpartij verschuldigde bedragen een factuur sturen. De betalingstermijn van elke factuur is 30 dagen dagen na de datum van de betreffende factuur, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen.
 3. Facturatie vindt maandelijks plaats, tenzij anders overeengekomen.
 4. Hengst Media en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, dient de Wederpartij te betalen volgens de termijnen en de percentages zoals neergelegd in de Overeenkomst.
 5. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.
 6. De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 7. In geval van niet of niet-tijdige betaling, is de Wederpartij zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan met ingang van de datum waarop de betaling verschuldigd werd, de wettelijke (handels)rente verschuldigd tot de dag der algehele voldoening, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend over een gehele maand.
 8. Een door de Wederpartij gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en tenslotte op opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de Wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op latere facturen.
 9. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.
 10. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Hengst Media, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van €40 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
 11. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Hengst Media, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding, zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.
 12. Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument heeft Hengst Media pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Hengst Media de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.
 13. In geval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie, algeheel beslag op vermogensbestanddelen, overlijden of curatele zijn de vorderingen van Hengst Media en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Hengst Media onmiddellijk opeisbaar.
 14. Eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen tevens voor rekening van de Wederpartij.
DIENSTVERLENING OP AFSTAND
 1. Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument.
 2. Ingeval van Dienstverlening op afstand heeft Hengst Media het recht de Wederpartij tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.
 3. Ingeval van Dienstverlening op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen, te herroepen.
 4. De Wederpartij kan de Overeenkomst herroepen via het de door de Hengst Media geplaatst standaardformulier op de website voor herroeping of op een door de Wederpartij eigen gekozen wijze.
 5. Het herroepingsrecht vervalt op het moment dat de Dienst volledig is verricht. Daarnaast vervalt het herroepingsrecht indien Hengst Media met de uitvoering van de Dienst is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande instemming van de Wederpartij en indien de Wederpartij heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Hengst Media de Dienst volledig heeft verricht.
 6. Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, stort Hengst Media uiterlijk veertien kalenderdagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug.
 7. Het voorgaande in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:
 • a. onroerende goederen;
 • b. financiële diensten;
 • c. diensten betreffende logies, vervoer, horecabedrijf;
 • d. diensten die verrichten worden op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 • e. kranten en tijdschriften, waaronder ook nieuwsbrieven en snelle berichtgevingen;
 • f. producten en/of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Hengst Media geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;
 • g. verzegelde producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;
 • h. hygiënische producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;
 • i. producten en/of diensten die met de instemming van de Wederpartij al binnen de bedenktijd geleverd worden;
 • j. producten en/of diensten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;
 • k. producten en/of diensten die snel kunnen bederven of verouderen;
 • l. producten en/of diensten van persoonlijke aard;
 • m. producten en/of diensten op maat gemaakt.
KLACHTEN
 1. De Wederpartij dient de Opdracht op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na uitvoering, te onderzoeken of de uitgevoerde Opdracht aan de Overeenkomst beantwoord.
 2. Klachten behoren binnen 7 dagen na uitvoering van de Opdracht schriftelijk aan Hengst Media gemeld te worden.
 3. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien de klacht niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van de Opdracht of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.
 4. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij Hengst Media binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de klacht.
LEVERINGSTERMIJN
 1. Indien voor de levering een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nooit te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.
 2. Hengst Media is niet aansprakelijk in het geval van voor de Wederpartij schadelijke gevolgen wegens overschrijding van leveringstermijnen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Hengst Media.
 3. Indien Hengst Media gegevens, materialen of instructies nodig heeft van de Wederpartij die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de levertijd aan nadat de Wederpartij deze aan Hengst Media heeft verstrekt.
 4. Voor de overeengekomen leveringstermijnen geldt niet dat Hengst Media na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is. Hiervoor is telkens een nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij Hengst Media een termijn van minimaal 14 dagen zal worden gegund om haar verplichtingen na te komen.
 5. Een ingebrekestelling is niet vereist indien de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Hengst Media zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Indien Hengst Media binnen deze termijn niet alsnog levert, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst te ontbinden conform artikel 265 Boek 6 van het BW.
EIGENDOM BEELDDRAGERS
 1. Indien niet is overeengekomen dat Beelddragers in het bezit van de Wederpartij blijven, dient de Wederpartij deze direct na het overeengekomen gebruik voor kosteloze retournering aan Hengst Media zorg te dragen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van Hengst Media.
 2. Indien Fotografische Werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal de Wederpartij deze onverwijld na het overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan, tenzij anders overeengekomen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van Hengst Media.
 3. Indien een Beelddrager niet binnen 14 dagen na de overeengekomen termijn aan Hengst Media is geretourneerd, wordt deze als vermist beschouwd.
 4. In geval van vermissing of beschadiging van een Beelddrager is de Wederpartij gehouden de schade die Hengst Media hierdoor lijdt te vergoeden.
 5. Beelddragers blijven eigendom van Hengst Media. De Wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom van een Beelddrager als dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
OVERMACHT EN ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN
 1. Een tekortkoming kan niet aan Hengst Media of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
 2. In de Algemene Voorwaarden wordt onder overmacht verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Hengst Media geen invloed kan uitoefenen en waardoor Hengst Media niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Onder overmacht van Hengst Media wordt in ieder geval verstaan: 
 • a. stakingen;
 • b. storingen in het verkeer;
 • c. overheidsmaatregelen die Hengst Media verhinderen haar verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen;
 • d. relletjes, oproer, oorlog;
 • e. verkeersbelemmeringen;
 • f. gebrek aan arbeidskrachten;
 • g. extreme weersomstandigheden;
 • h. brand;
 • i. in-, uit- en/of doorvoerverboden; en/of
 • j. elke omstandigheid waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Hengst Media in redelijkheid niet door de Wederpartij mag worden verlangd.
BEËINDIGING OVEREENKOMST
 1. Partijen kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de Overeenkomst beëindigen.
 2. Partijen kunnen de Overeenkomst schriftelijk tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van 7 dagen.
 3. Partijen kunnen de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen, in geval van:
 • a. aanvraag door of verlening van surseance van betaling aan de andere partij;
 • b. aanvraag van faillissement door of faillietverklaring van de andere partij;
 • c. liquidatie van de andere partij of niet tijdelijke stopzetting van de onderneming van de andere partij; of
 • d. onderbewindstelling, curatele of schuldsanering in de zin van de Wet schuldsanering natuurlijke personen van de andere partij.
 1. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Hengst Media op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Hengst Media de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst. Hengst Media behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
TERUGGAVE TER BESCHIKKING GESTELDE ZAKEN
 1. Indien Hengst Media aan de Wederpartij bij de uitvoering van de Overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is de Wederpartij gehouden deze zaken binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de Wederpartij deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Indien de Wederpartij, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichting, heeft Hengst Media het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de Wederpartij te verhalen.
AANSPRAKELIJKHEID
 1. Hengst Media is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Hengst Media, en niet voor meer dan het bedrag dat de verzekeraar aan Hengst Media uitkeert of tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur vermeld staat.
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • a. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van de Algemene Voorwaarden;
 • b. redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Hengst Media aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Hengst Media toegerekend kunnen worden; of
 • c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in de Algemene Voorwaarden.
 1. Hengst Media is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van de Wederpartij, schade wegens door Hengst Media gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel vormt van de Overeenkomst en alle schade welke niet onder de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden valt.
 2. Hengst Media is nooit aansprakelijk voor fouten in het materiaal dat door de Wederpartij ter hand is gesteld of voor misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de Wederpartij, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
 3. Hengst Media is nooit aansprakelijk voor fouten, indien de Wederpartij op een eerder moment goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
 4. De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen wordt mede bedongen ten behoeve van de door Hengst Media voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden, en Hengst Media is nooit aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van deze ingeschakelde derden.
 5. Hengst Media is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Hengst Media, de Wederpartij of derden.
HERSTELKOSTEN

Indien de codering of andere aanduidingen achterop een Beelddrager tijdens het beheer van de Wederpartij onleesbaar zijn geworden of zijn verdwenen, heeft Hengst Media recht op vergoeding van de herstelkosten door de Wederpartij.

GEHEIMHOUDING
 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Hengst Media gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Hengst Media zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Hengst Media niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 3. Onverminderd het vorengaande is Hengst Media bevoegd de naam van de Wederpartij op te nemen op een lijst van relaties, welke op de website dan wel via andere uitingen naar derden wordt gepubliceerd, tenzij anders is overeengekomen.
VRIJWARING
 1. De Wederpartij vrijwaart Hengst Media voor zover de wet dit toelaat, ter zake van aansprakelijkheid jegens één of meer derden, welke is ontstaan uit en/of samenhangt met de uitvoering van de Overeenkomst, ongeacht of de schade door Hengst Media of door haar hulpperso(o)n(en), hulpzaken of (af)geleverde Producten c.q. Diensten is veroorzaakt of toegebracht.
 2. Daarnaast vrijwaart de Wederpartij Hengst Media,voor zover de wet dit toelaat, voor alle aanspraken van derden in verband met enige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van deze derden.
 3. De Wederpartij is steeds verplicht alles in het werk te stellen de schade te beperken.
 4. De Wederpartij die een Fotografisch Werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De Wederpartij vrijwaart Hengst Media van alle aanspraken in deze.
INTELLECTUEEL EIGENDOM
 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde producten, materialen, Fotografische Werken, analyses, ontwerpen, schetsen, tekeningen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, (elektronische) informatie alsmede voorbereidend materiaal daarvan (gezamenlijk het “IE Materiaal”), berusten uitsluitend bij Hengst Media of diens licentiegevers.
 2. De Wederpartij verkrijgt uitsluitend eventuele rechten en bevoegdheden met betrekking tot het IE Materiaal die voortvloeien uit de Overeenkomst en/of die schriftelijk uitdrukkelijk worden toegekend.
 3. Het is de Wederpartij niet toegestaan enig verkregen recht of bevoegdheid met betrekking tot het IE Materiaal over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Hengst Media.
 4. Het is de Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkenrechten of handelsnamen uit het IE Materiaal te verwijderen of te wijzigen, tenzij anders overeengekomen.
 5. Iedere exploitatie, verveelvoudiging, gebruik of openbaarmaking door de Wederpartij van het IE Materiaal dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende rechten en bevoegdheden valt, wordt beschouwd als een schending van de intellectuele eigendomsrechten van Hengst Media.
 6. De Wederpartij zal voor een dergelijke schending een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van €500 per inbreuk makende handeling betalen aan Hengst Media, onverminderd het recht van Hengst Media om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.
 7. In het geval van schending van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Fotografische Werken, komt Hengst Media een vergoeding toe ter hoogte van tenminste tweemaalmaal de door Hengst Media gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
 8. Er zal geen sprake zijn van schending van de intellectuele eigendomsrechten, indien de Wederpartij uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gekregen van Hengst Media voor exploitatie, verveelvoudiging, gebruik of openbaarmaking van het IE Materiaal dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende rechten en bevoegdheden valt.
 9. Al het door Hengst Media ontwikkelde IE Materiaal voor de uitvoering van de Overeenkomst kan door Hengst Media voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij anders is overeengekomen met de Wederpartij.
PRIVACY
 1. Hengst Media respecteert de privacy van de Wederpartij. Hengst Media behandelt en verwerkt alle persoonsgegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het bijzonder de Algemene verordening gegevensbescherming. De Wederpartij stemt in met deze verwerking. Ter bescherming van de persoonsgegevens van de Wederpartij hanteert Hengst Media passende beveiligingsmaatregelen.
 2. Hengst Media gebruikt de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst of het afhandelen van een klacht.
 3. Voor meer informatie over privacy wordt verwezen naar de website van Hengst Media.
VERVALTERMIJN

Voor alle vorderingen en/of bevoegdheden die de Wederpartij jegens Hengst Media en/of jegens de door Hengst Media eventueel ingeschakelde derden heeft, geldt in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen een verjaringstermijn van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de Wederpartij deze rechten en/of bevoegdheden jegens Hengst Media en/of de door Hengst Media eventueel ingeschakelde derden kan aanwenden.

OVERDRACHT
 1. Het is de Wederpartij niet toegestaan zonder daartoe schriftelijke toestemming van Hengst Media te hebben verkregen rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de Overeenkomst, aan derden over te dragen.
 2. Hengst Media is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden.
NAWERKING

De bepalingen van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of naar hun aard de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

OVERIG
 1. Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
 2. De administratie van Hengst Media geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de Wederpartij gedane aanvragen. De Wederpartij erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
 3. Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst onverminderd van kracht blijven. Hengst Media zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
 4. De plaats van uitvoering van de Overeenkomst wordt geacht te zijn de plaats waar Hengst Media is gevestigd.
TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
 1. Alle Overeenkomsten, de Algemene Voorwaarden,en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen daaruit voortvloeiende, worden in alle opzichten beheerst door het Nederlands recht.
 2. Alle geschillen tussen Hengst Media en de Wederpartij, welke mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden, dan wel van overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank Gelderland.

Hengst Media